Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande- en nieuwe inschrijvingen voor seizoen 2023-2024.

Privacy
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren we je dat Mind Connected je gegevens opneemt in het boekhoudprogramma voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Tevens gebruiken we jouw e-mailadres en telefoonnummer om je informatie omtrent de les te sturen en ontvang je de algemene nieuwsbrief van Mind Connected. Voor een uitgebreide beschrijving van ons privacybeleid, verwijzen we je naar onze privacyverklaring.

Wijziging persoonlijke gegevens
Indien je je persoonlijke gegevens wil veranderen, dan dien je dit door te geven aan administratie@mindconnected.nl

Proefles voor lessen*
Je kunt 1 gratis proefles volgen om te kijken of de les bij je past. Indien je besluit door te gaan met de les, dan betaal je dus vanaf de tweede les. In verband met de sociale veiligheid voor de leerlingen is kijken bij de (proef)les helaas niet toegestaan. Hiervoor worden speciale open lessen georganiseerd.

*uitgezonderd voor crew lessen 

Tarieven
Het lesgeld staat vermeld op de website. Dit tarief is gebaseerd op een gespreide betaling van 10 maanden of direct een heel schooljaar. Bij betalingen, zowel per jaar als termijn, geldt een automatische verlenging van de door u gekozen dans periode.

Bij een nieuwe inschrijving betaal je bovenop het lesgeld eenmalig € 15,- inschrijfkosten. 

Het lesgeld is exclusief lesmaterialen en -benodigdheden, voorstellingen en bijzondere evenementen.

Betalingsmethode
Facturen voor het hele seizoen worden aan het begin van het schooljaar betaald. De gespreide betaling van 10 maanden wordt aan het begin van het maand betaald.

Leerlingen ontvangen via het genoemde mailadres een factuur en wordt via automatisch incasso afgeschreven. De betaaltermijn bedraagt veertien dagen.

Je kunt per maand instromen. Wanneer je halverwege een maand instroomt, rekent Mind Connected de kosten van het complete maand. je kan dus ook wachten met instromen tot de volgende maand begint.

Opzegtermijn
Tussentijdse beëindiging van je les is mogelijk via een schriftelijke opzegging per e-mail. Het opzegtermijn bedraagt 2 maanden*. Dit betekent dat als je opzegt, je nog 2 maanden gebruik kunt maken van je jouw dansles en de betaling 2 maanden na jouw opzeggen stopt.

*Met 2 maanden opzegtermijn bedoelen we 2 nieuwe maanden. De maand waarin je opzegt tellen we logischerwijs niet mee.

Restitutie bij opzeggen
Als je voor een jaar of een termijn betaald, dan is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk bij schriftelijke opzegging per e-mail.

Duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimale looptijd van 1 jaar of maand. (hangt van je abonnement af) Dit betekent dat aan het einde van het jaar of de maand de overeenkomst automatisch wordt verlengd tot opzegging door de leerling.

Restitutieregeling
Bij verhindering van de leerling (als een leerling door een bepaalde reden niet naar de les kan komen) vindt geen restitutie plaats.

Indien je in bijzondere gevallen de les (tijdelijk) niet meer kunt volgen, kun je e-mail naar onze administratie sturen om te bespreken of tijdelijk stopzetten van betaling mogelijk is. Bij een bijzonder geval kun je denken aan een gebroken been of een langdurige ziekte. Bij afwezigheid van meer dan zes lessen en met overhandiging van een doktersverklaring (vooraf) heb je altijd recht op restitutie van het lesgeld voor de periode dat je afwezig bent geweest.

Overstappen naar een andere les
Overstappen naar een andere les is mogelijk. Neem hiervoor contact op met administratie@mindconnected.nl

Lesuitval
Als je door omstandigheden niet bij de les aanwezig kunt zijn, verzoeken we je om dat tijdig door te geven via de informatie app van je docent.

Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent, wordt altijd geprobeerd een geschikte vervanger te zoeken. Mocht de les toch uitvallen, dan ontvang je hiervan tijdig telefonisch bericht. Mind Connected behoudt het recht om per les twee lessen per seizoen uit te laten vallen zonder restitutieregeling.

Onvoldoende aanmeldingen
Bij onvoldoende aanmeldingen voor lessen heeft Mind Connected het recht om de lessen niet door te laten gaan.

Uitvoeringen/optredens
In het geval van uitvoeringen en optredens kunnen de reguliere lessen in de betreffende weken komen te vervallen.

Fotografie en video
Tijdens voorstellingen en in de lessen kunnen beeldopnames voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, onze Facebookpagina of flyers. Indien je hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind in beeld gebracht wordt, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar administratie@mindconnected.nl onder vermelding van de naam van de leerling en de betreffende les.

Auteursrecht
Indien door Mind Connected lesmateriaal ter beschikking wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan om het eventuele materiaal te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Aansprakelijkheid
Mind Connected is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Deelnemen aan de lessen en het betreden van het pand is geheel op eigen risico.

Recht tot ontzegging
De directie kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een ernstige betalingsachterstand of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van lesgeld blijft dan bestaan. In specifieke gevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.

Vertrouwenspersoon
Hiervoor hebben we Rose-Mary Werbata en Lianne van Dis aangesteld.

Suggesties, opmerkingen en klachten
Heb je suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten. Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, kun je dit laten weten. Gaat het om de inhoud of de organisatie van lessen, bespreek dit dan met de docent. Heb je opmerkingen of klachten over de organisatorische gang van zaken dan kun je mailen naar de administratie.

Met het aangaan van de overeenkomst gaat de leerling met deze voorwaarden akkoord.